فهرست فعالیت ها

فعالیت های صنفی


عنوان موسسه دوره
عضو کمیسیون سلامت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران دوره پنجم هیات مدیره
عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران دوره پنجم هیات مدیره
عضو کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دوره چهارم هیات مدیره
عضو و دبیر کمیسیون تدوین مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل و بررسی قوانین حوزه فاوا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دوره چهارم هیات مدیره
عضو شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران دوره چهارم هیات مدیره
عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران دوره چهارم هیات مدیره
عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران دوره سوم هیات مدیره
عضو کارگروه مطالعه قوانین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران دوره سوم هیات مدیره
عضو کارگروه آموزش الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران دوره سوم هیات مدیره
دبیر شورای ارتباطات و اطلاع‌رسانی انجمن لجستیک ایران 1385-1388
عضو کمیته مشاوران انجمن لجستیک ایران 1385-1388
عضو کمیته ساماندهی صنعت انجمن لجستیک ایران 1385-1388
عضو کمیته ملی انرژی شورای جهانی انرژی
عضو شبکه دوستان انرژی وزارت نیرو – سازمان بهره‌وری انرژی ایران

فعالیت های علمی


سمت نام رویداد تاریخ
دبیر همایش پنجمین همایش راهبری و فناوری اطلاعات ۱۳۹۵/۰۸
عضو شورای سیاست‌گذاری پنجمین همایش راهبری و فناوری اطلاعات ۱۳۹۵/۰۸
رئیس کمیته اجرایی پنجمین همایش راهبری و فناوری اطلاعات ۱۳۹۵/۰۸
عضو تیم ارزیابی شهرهای هوشمند همایش شهر هوشمند ۱۳۹۵/۰۵
دبیر کارگروه زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری همایش شهر هوشمند ۱۳۹۵/۰۵
دبیر همایش چهارمین همایش راهبری و فناوری اطلاعات ۱۳۹۴/۱۰
رئیس کمیته اجرایی چهارمین همایش راهبری و فناوری اطلاعات ۱۳۹۴/۱۰
رئیس کمیته راهبری چهارمین همایش راهبری و فناوری اطلاعات ۱۳۹۴/۱۰
دبیر رویداد دومین دوره جایزه چالش های نوآورانه ۱۳۹۳/۱۲