سوابق آموزشی

تحصیلات


عنوان موسسه سال
کارشناسی ارشد MBA - گرایش بازاریابی دانشگاه تهران 1392-1395
کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1367-1371
ریاضی و فیزیک دبیرستان شهید مدرس 1363-1367
مدرسه راهنمایی شهید استاد مطهری شماره 2 1360-1363
دبستان دانش و اخوت 1356-1360

دوره های داخلی


عنوان موسسه سال
مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با همکاری دانشگاه علوم اقتصادی 1391
تربیت مدرسی ایران‌ کد مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران 1389
Visual Basic شرکت کنترونیک 1379
Novell Netware 5 شرکت شبکه گستر 1377
مدیریت زمان شرکت مشاورین بین‌المللی فراست 1377
مدیریت کیفیت تلفیقی شرکت دژپاد 1377
هزینه‌های کیفیت شرکت دژپاد 1377
ممیز کیفیت شرکت د|پاد 1377
آشنایی با ایزو ۹۰۰۰ و مستندسازی شرکت دژپاد 1367

دوره های بین المللی


عنوان موسسه سال
Data Accuracy GS1 Global Office 2012
GS1 System: Data Quality and GDSN GS1 Global Office 2012
Basics of AS2 GS1 Global Office 2012
Implementation aspects of EANCOM GS1 Global Office 2012
Supply Chain Management GS1 Global Office 2012
Basics of EANCOM GS1 Global Office 2012
Technical Aspects of eCom XML GS1 Global Office 2012
eCOM GS1 Global Office 2012
Basics of eCom XML Syntax GS1 Global Office 2012
Business Aspects of eCom in Order to Cash GS1 Global Office 2012
GPC Basics GS1 Global Office 2011
EPC AdvancedTechnical GS1 Global Office 2011
EPC Advanced Business GS1 Global Office 2011
EPC/RFID for Senior Managers GS1 Global Office 2011
GS1 System: EPC GS1 Global Office 2011
EPC Advanced Implementation GS1 Global Office 2011
GDSN GS1 Global Office 2011
GS1 System: GTIN Allocation for FMCG GS1 Global Office 2010
GS1 Barcode Applications – Trade Items GS1 Global Office 2010
GS1 System: Bar codes GS1 Global Office 2010
GS1 Barcode Applications – Logistic Units GS1 Global Office 2010
GS1 System: Application Identifiers & ID Keys GS1 Global Office 2010
Bar Code Quality GS1 Global Office 2010
GS1 System: Introduction to GS1 GS1 Global Office 2010
What is GS1? GS1 Global Office 2010
Basics, Structure & Documentation of Quality Management System in accordance with ISO 9000:2000 series RWTUV 2002
Internal Quality Audit RWTUV 2000