رسانه های مکتوب


عنوان تاریخ و نام رسانه تصویر
در حال تکمیل ... ...
یک صنف و هزار متولی 1392-11-05
روزنامه فناوران
برگزاری جلسات آموزشی شرکت داناپژوه (ایران کد) در هتل پارسیان کوثر تهران 1390-02-12
سایت هتل پارسیان کوثر
برنامه گردهمایی انجمن در آذرماه ۱۳۸۷ 1387-09-04
خبرنامه صنعت انجمن مدیران ایران
نخستین همایش لجستیک و زنجیره تامین کالا در دانشگاه هرمزگان 1386-08-21
نشریه علمی بهبود
دغدغه های تامین 1386-08
ماهنامه اقتصاد ترابری ایران
سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت در سازمان ها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی 1385-04-24
روزنامه فناوران